امیرعلیشیر نوایی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۴۲

ای قتل مرا کشیده مژگانت صف

هر تیری ازان جان مرا کرده هدف

جز آنکه دران ورطه شود عمر تلف

زان صف نتوان رفت برون هیچ طرف