امیرعلیشیر نوایی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۸ - تتبع خواجه

باد با طره دلدار بهر تار چه کرد

زیر هر تار به دلهای گرفتار چه کرد؟

صورتش کرد چو آراسته مشاطه صنع

وه که در گونه آن عارض و رخسار چه کرد

با همه سنگدلی رحم کنی گردانی

که شب هجر تو با روز من زار چه کرد؟

روح بخش است لبت خازن حکمت یا رب

درج در جوهر آن لعل شکربار چه کرد؟

عکسی از لمعه لعل لب شیرین چو به کوه

پرتو افکند به فرهاد جگر خوار چه کرد؟

منع ازان زلف مکن شیخ که در گردن جان

پیر دیرم بجز آن حلقه زنار چه کرد؟

عقل در وضع فلک پی نبرد بین که حکیم

حل این نکته باندیشه بسیار چه کرد؟

همه ذوقست و صفا تعبیه معمار قضا

وه که در چار حد کلبه خمار چه کرد؟

فانی آمد به سوی میکده چون اهل صلاح

گر نشد رهن به می خرقه و دستار چه کرد؟