آذر بیگدلی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۶

شد ماه سخن نهفته آذر ز کلف

د ررخامه نماند قدر و در نامه شرف

در کار سخن مکن دگر عمر تلف

یا چنگ بچنگ گیر، یا دف بر کف