نسیمی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۵۱

مشرک بی دیده کی احوال ما داند که چیست

مرد حق بین معنی سر خدا داند که چیست

گمرهی کز خط وجه دوست، روی حق ندید

شرح بیست و هشت و سی و دو کجا داند که چیست

همچو ما سبع المثانی از کتاب روی یار

هر که خواند معنی این آیه ها داند که چیست

هر که از شق القمر پی بر صراط الله نبرد

سوی خط کی ره برد یا استوا داند که چیست

آنچه ما از فی و ضاد و لام حق دانسته ایم

در تصوف صوفی صاحب صفا داند که چیست

چین زلف عنبرینت حلقه دام بلاست

بسته زنجیر، قدر این بلا داند که چیست

در میان جان ما و زلف عنبر بوی یار

نیست اسراری که آن باد صبا داند که چیست

سلسبیل و کوثر لعلش هر آن کو نوش کرد

چون نسیمی لذت جام بقا داند که چیست