فضولی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۷۷

صد شکر که خاک طینتم یافت شرف

افتاد مرا دامن اقبال بکف

هر کس که نظری ز شاه اقلیمی یافت

من فیض نظر یافتم از شاه نجف