سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۳

در شیوه عشق صبر و زر می باید

آب مژه و خون جگر می باید

در نیل زدم مرقع صبر ولیک

یک پیوندش ز عمر در می باید