سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۲

دوستان را بند گردان از وفا

ورنه باری از جفا دشمن من

چون نکردی یک زبانی لاله وار

ده زبانی نیز چون سوسن مکن

بد خوئی با هیچ کس هرگز مکن

ور کنی با دیگران با من مکن