قطران تبریزی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۰۹

خداوندا به پیروزی همه گیتی گشادی تو

ز بخت و دولت پیروز ماه و سال شادی تو

از آنگه باز کز مادر بپیروزی بزادی تو

بهر جائی که می باشی بپیروزی نهادی تو

اگر داد و نشاط و جود چون بهرام دادی تو

بدیدار سیاوشی و فر کیقبادی تو

ز بهر آن که بر گردون گردان اوفتادی تو

بکار رادی و شادی شب و روز ایستادی تو

برادی بر دل قطران در شادی گشادی تو

چنان کوهست شاد از تو ز دولت شاد بادی تو