مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۹

چون لطف سماع هست جامی کم گیر

چون کار طرب بپخت خامی کم گیر

با لفظ خوش تو چه حاجت به شراب؟

با سحر حلال تو حرامی کم گیر