مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » ملمعات » شمارهٔ ۴۱

بنانک مستعد بالنوال

و شأنک غالب فی کل حال

تو آن شاهی که اقلیم خرد را

خجسته طالع و فرخنده فالی

و امرک لو خصصت به الثریا

لقابلة بطوع و امتثال

خداوندا ز رای تست محکم

نهال ملک و بنیاد معالی

ادام الله ظلک فی سرور

و شمس عداک فی درج الزوال

مسلم ملک هفت اقلیم بادت

جهان بادا ز بدخواه تو خالی