مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶۴

به خدایی که در موجودات

جز به امرش نمی شود منظوم

که بماندم چو قالبی بی روح

تا ز دیدار تو شدم محروم