مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۸

عیسی وقت ما رئیس الدین

مایه مرکز هنر باشد

پسر بوالیمین خری است عجب

کز همه علم بی خبر باشد

آن خرست این مسیح و پیش خرد

عیسی از خر طبیب تر باشد