جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰

یارب به درت شب نیازست امشب

با دوست مرا نوبت رازست امشب

قلبست و خلاص خواهم از دل زان روی

در بوته عشق در گدازست امشب