جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۵۰

گرم یک لحظه بنوازی چه باشد

نظر بر حالم اندازی چه باشد

دمی آخر ز روی مهربانی

اگر با دوست پردازی چه باشد

اگر در بوته ی غم زآتش هجر

مرا چون سیم بگدازی چه باشد

دل پردرد بی درمان ما را

به وصل خود دوا سازی چه باشد

اگر با ما دمی درسازی امروز

ز روی لطف و دمسازی چه باشد

اگر در ساحت میدان هجران

سمند وصل خود تازی چه باشد

دلا گر در هوایش چون کبوتر

اسیر چنگل بازی چه باشد

دلا پیش قد آن سرو آزاد

اگر صد ره ز جان بازی چه باشد

برو جان و جهان در پاش انداز

در این معرض سراندازی چه باشد