عمعق بخاری » دیوان اشعار » مقطعات و اشعار پراکنده » شمارهٔ ۱۶

جهان چو چشم نگاران خرگهی گردد

که از خمار شبانه نشاط خواب کنند