سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

دوری ز خیالات هوا تجرید است

دل چون ز همه یگانه شد تفرید است

هر دم که به یاد تو روم نوروز است

هر گاه که قربان تو گردم عید است