نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » ملحقات » شمارهٔ ۲

با شمع رخت دمی چو دمساز شوم

پروانهٔ مستمند جانباز شوم

و آن روز که این قفص بباید پرداخت

چون شهبازی به دست شه باز شوم