نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲

ای کرده غمت غارت هوش دل ما

درد تو زده خانه فروش دل ما

سری که مقدسان از آن محرومند

عشق تو فرو گفت به گوش دل ما