سعدی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۸

من بگویم ندیده‌ام دهنی

کز دهان تو تنگتر باشد

تنگتر زین دهان فراخ ولیک

نه همه تنگها شکر باشد