عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۶۲ - از قطعه‌ای

کسی که او کند از کان که به میتین سیم

مکن بر او بر بخشایش و مباش رحیم