عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۵۱ - شکوائیه

بدان رسید که بر ما بزنده بودن ما

خدای وار همی منتی نهد هر خس