عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۵۰ - رباعی

سبحان اله درین جوانی و هوس

روز و شبم اندیشه همین بودی بس

کاندر پیری ز من بباید کس را

خود پیر شدم مرا ببایست از کس