عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۴۹ - چشم نیاز

اگر چه دیده افعی بخاصیت بجهد

بدانگهی که زمرد بدو بری بفراز

من این ندیدم، دیدم که خواجه دست بداشت

برابر دل من بترکید چشم نیاز