عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۴۸ - در ثنای ممدوح

نبود با او هرگز مرا، مراد دو چیز

یکی ز عمر نشاط و یکی ز شادی نیز