عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۴۱ - فقر شاعر

دوستانم همه ماننده وسنی شده اند

همه ز آنست که با من نه درم ماند و نه زر