عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۲۴ - از قصیده ای

زهی بزرگ عطائی که در مضیق نیاز

امل پناه بدان دست درفشان آورد

ز بیم جود تو کان خاک در دهان افکند

ز یاد دست تو بحر آب در دهان آورد