عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۹ - وله

پیش او کی شوند باز سپید

چون تذروان سرخ و چون سرخاب