عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۸ - در صفت جود ممدوح

به بخشش کف او ساعتی وفا نکند

اگر ستاره درم گردد و فلک ضراب