غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۶

راهی ست ز عبد تا حضور الله

خواهی تو درازگیر و خواهی کوتاه

این کوثر و طوبی که نشانها دارد

سرچشمه و سایه ای ست در نیمه راه