غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۲

زانجا که دلم به وهم در بند نبود

با هیچ علاقه سخت پیوند نبود

مقصود من از کعبه و آهنگ سفر

جز ترک دیار و زن و فرزند نبود