اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۵۶ - مرشد

هر که از اهل یقین از جام حیدر گشت مست

مشرک آب کوثر از دست علی طرفی نبست