اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۴

ایزد که برحمت نظری سوی تو داشت

بر خاتم تو قباله ملک نگاشت

غافل نشوی که ملک محبوب تو است

محبوب بدست دگران کس نگذاشت