سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴

ای کاش که مردم آن صنم دیدندی

یا گفتن دلستانش بشنیدندی

تا بیدل و بیقرار گردیدندی

بر گریهٔ عاشقان نخندیدندی