سلیم تهرانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

ابروی تو از غمزه دگر پر گره است

تیری انداز چون کمان به زه است

هر عضوم ازو، جدا نشاطی دارد

در دل عشق تو چون عروسی [به] ده است