سلیم تهرانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

ماییم و دلی که دایم از غم خون است

از دایره ی ساختگی بیرون است

موزونی طبع ما بود زینت ما

تقطیع برای طبع ناموزون است