سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵

یاران به سماع نای و نی جامه‌دران

ما، دیده به جایی متحیر نگران

عشق آن منست و لهو از آن دگران

من چشم برین کنم شما گوش بر آن