سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵

وقت گل و روز شادمانی آمد

آن شد که به سرما نتوانی آمد

رفت آنکه دلت به مهر ما گرم نبود

سرما شد و وقت مهربانی آمد