گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۴ - در رثای امیر معزی

 

گرتیر فلک داد کلاهی به معزیتازان کله اینجا غذی جان ملک ساخت
او نیز سوی تیر فلک رفت و به پاداشپیکان ملک تاج سر تیر فلک ساخت


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی