گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۱۷

 

از نامه رسی پیش، چه خواهد بودن
آری خبر خویش، چه خواهد بودن
در وادی زودآمدن از خامه شوق
اظهار ازین بیش چه خواهد بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی