گنجور

رشیدالدین وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۳۳ - در شکوه

 

گفتم که : بمدحت تو خورشید شوم
نی آنکه چو گل آیم و چون بید شوم
نومید دلیر باشد و چیره زبان
زنهار ! چنان مکن ، که نومید شوم


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط