گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۳

 

زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرریپر کن قدحی بخور بمن ده دگری
زان پیشتر ای صنم که در رهگذریخاک من و تو کوزه‌کند کوزه‌گری


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۶۸

 

زان کوزهٔ میْ که نیست در وی ضرری،
پُر کن قَدَحی بخور، به من دِهْ دگری،
زان پیشتر ای پسر که دررَهْگُذری،
خاک من و تو کوزه کند کوزه‌گری.


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام