گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۸۵

 

از خامشی ام جان یه سخن می سوزد
وز بی خودیم نقش وطن می سوزد
حیرت ز هم آغوشی من می نالد
اندیشه ز آرزوی من می سوزد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی