گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲۴

 

جان محرم درگاه همی باید برددل پر غم و پر آه همی باید برد
از خویش به ما راه نیابی هرگزاز ما سوی ما راه همی باید برد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و یكم: در كار با حق گذاشتن و همه از او دیدن » شمارهٔ ۱۰

 

جان محرم درگاه همی باید برد

دل پر غم و پر آه همی باید برد

از خویش بدو راه نیابی هرگز

هم زو سوی او راه همی باید برد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار