گنجور

عطار » مختارنامه » باب سی و یكم: در آنكه وصل معشوق به كس نرسد » شمارهٔ ۱۲

 

چون کس نرسد به وصل دلخواه ای دل!

تو هم نرسی چند کنی آه ای دل!

میپنداری که ره توان برد بدو

هرگز نتوان برد بدو راه ای دل!


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۹

 

منزل دوردست و روز بی‌گاه ای دلزین رو مکش انتظار همراه ای دل
بشتاب که منقطع فراوان هستندزین راه دراز و روز کوتاه ای دل


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۱۷

 

زین سان که فتاد هجر در راه ای دل
ترسم که نبری جان ز غمش آه ای دل
باری چو نه‌ای غائب از آن ماه ای دل
عذر من مستمند می‌خواه ای دل


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی