گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۷

 

در دهر هر آن که نیم نانی دارداز بهر نشست آشیانی دارد
نه خادم کس بود نه مخدوم کسیگو شاد بزی که خوش جهانی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۳

 

آن کس که ز چرخ نیم نانی داردوز بهر مقام آشیانی دارد
نی طالب کس بود نه مطلوب کسیگو شاد بزی که خوش جهانی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴

 

نه دل ز وصال تو نشانی داردنه جان ز فراق تو امانی دارد
بیچاره تنم همه جهان داشت به توواکنون به هزار حیله جانی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری