گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۶۶

 

این سر که در این سینهٔ ما میگردداز گردش او چرخ دو تا میگردد
نی سر داند ز پای و نی پای از سراندر سر و پا بی‌سر و پا میگردد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴۶

 

شور عجبی در سر ما میگردددل مرغ شده است و در هوا میگردد
هر ذرهٔ ما جدا جدا میگردددلدار مگر در همه جا میگردد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید » شمارهٔ ۳۵

 

زین راز که در سینهٔ ما میگردد

وز گردش او چرخ دو تا میگردد

نه سر دانم ز پای نه پای ز سر

کاندر سر و پا بیسر و پا میگردد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار