گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۰

 

نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شدآواره عشق ما آواره نخواهد شد
آن را که منم خرقه عریان نشود هرگزوان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد
آن را که منم منصب معزول کجا گرددآن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد
آن قبله مشتاقان ویران نشود هرگزوان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد
از اشک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی