گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۰

 

آن خواجه اگر چه تیزگوش استاستیزه کن و گران فروش است
من غره به سست خنده اوایمن گشتم که او خموش است
هش دار که آب زیر کاه استبحری است که زیر که به جوش است
هر جا که روی هش است مفتاحاین جا چه کنی که قفل هوش است
در روی تو بنگرد بخنددمغرور مشو که روی پوش […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی