گنجور

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات (گزیدهٔ ناقص) » شمارهٔ ۳۶

 

ای بلبل بوستان معقولطوطی شکر فشان معقول
ای بر سر تو لجام حکمتوی در کف تو عنان معقول
مشاطهٔ منطق تو کردهآرایش دختران معقول
وی از پی طعن دین نشاندهبر رمح جدل سنان معقول
وی ناخن بحث تو ز شبههرنگین شده بر میان معقول
رو چهرهٔ نازک شریعتمخراش به ناخنان معقول
پنداشته‌ای که از حقیقتمغزی است در استخوان معقول
بر سفرهٔ حکمت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی