گنجور

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات (گزیدهٔ ناقص) » شمارهٔ ۳۶

 

ای بلبل بوستان معقولطوطی شکر فشان معقول
ای بر سر تو لجام حکمتوی در کف تو عنان معقول
مشاطهٔ منطق تو کردهآرایش دختران معقول
وی از پی طعن دین نشاندهبر رمح جدل سنان معقول
وی ناخن بحث تو ز شبههرنگین شده بر میان معقول
رو چهرهٔ نازک شریعتمخراش به ناخنان معقول
پنداشته‌ای که از حقیقتمغزی است در استخوان معقول
بر سفرهٔ حکمت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۲

 

ای بلبل بوستان معقول
طوطی شکرفشان معقول
ای بر سر تو لجام حکمت
وی در کف تو عنان معقول
مشاطه منطق تو کرده
آرایش دختران معقول
وی از پی طعن دین نشانده
بر رمح جدل سنان معقول
وی ناخن بحث تو ز شبهه
رنگین شده بر میان معقول
رو چهره نازک شریعت
مخراش بناخنان معقول
پنداشته ای که از حقیقت
مغزیست در استخوان معقول
بر سفره حکمت آزمودند
پس بی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی