گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۲۸ - در رثاء امام محمد بن یحیی خراسانی و خفه شدن او به دست غزان

 

تا درد و محنت است در این تنگنای خاکمحنت برای مردم و مردم برای خاک
جز حادثات حاصل این تنگنای چیستای تنگ حوصله چه کنی تنگنای خاک
این عالمی است جافی و از جیفه موج زنصحرای جان طلب که عفن شد هوای خاک
خواهی که جان به شط سعادت برون بریبگریز از این جزیرهٔ وحشت فزای خاک
خواهی که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات (گزیدهٔ ناقص) » شمارهٔ ۳۲

 

ای جان تو مسافر مهمان سرای خاک!رخت اندرو منه که نه‌ای تو سزای خاک!
آنجا چو نام تست سلیمان ملک خلداینجا چو مور خانه مکن در سرای خاک!
ای از برای بردن گنجینه‌های مورچون موش نقب کرده درین توده‌های خاک!
زیر رحای چرخ که دورش به آب نیستجز مردم آرد می‌نکند آسیای خاک
ای از برای گوی هوا نفس […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۶

 

ای جان تو مسافر مهمان سرای خاک
رخت اندرو منه که نه یی تو سزای خاک
آنجا چو نام تست سلیمان ملک خلد
اینجا چو مور خانه مکن در سرای خاک
ای از برای بردن گنجینهای مور
چون موش نقب کرده درین تودهای خاک
زیر رحای چرخ که دورش بآب نیست
جز مردم آرد می نکند آسیای خاک
ای از برای گوی هوا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی